Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (zowel mondeling als schriftelijke) overeenkomst tussen "Hans Waterham", hierna te noemen: "Gebruiker", en een opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals in de overeenkomst uitzonderlijk bepaald is.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Opdrachtgever dient tijdig op afgesproken tijd gereed te zijn om met de dienstverlening te starten.

5. Bij onvoorziene omstandigheden kan de gemaakte afspraak worden geannuleerd, dit met inachtneming van een tijdsbestek van minimaal 24 uur voor de afspraak.

6. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

7. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden gevergd.

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enigerlei verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht)

12. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Betaling is maximaal in 3 termijnen mogelijk, dit in overleg met de Opdrachtgever te bepalen.

14. Betaling dient te zijn ontvangen 24 uur voor aanvang dienstverlening op een door de Gebruiker aan te geven wijze.

15. Indien de betaling niet is ontvangen, wordt niet met de dienstverlening aangevangen.

16. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. 

17. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven.

Copyright 2014 HansWaterham KvK-nummer 62180894